SKIP TO CONTENT
Regulacje o związkach chemicznych

Reach

Opel uznaje i wspiera założenia rozporządzenia REACh (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów produkowanych lub importowanych na obszarze UE). Rozporządzenie to weszło w życie 1 czerwca 2007 roku i jest kluczowe dla ochrony zdrowia oraz środowiska przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem chemikaliów.