REGULAMIN KONKURSU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zakusy na serwisowe bonusy – edycja wiosenna”, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aleja Krakowska 206, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019125 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator oraz Agencja Spext – Usługi Marketingowe z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 275T/4; działająca w imieniu i na rzecz Organizatora.

3. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4. Celem Konkursu jest promocja produktów i usług marki Opel oraz nagrodzenie 10 osób spośród wszystkich Uczestników Konkursu, spełniających wymagania Konkursu.

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 29.03.2021 roku o godz. 00:01 i trwa do 31.05.2021 roku do godz. 00:00. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, tj. na portalu myOpel https://my.opel.pl/ oraz w aplikacji mobilnej myOpel dostępnej do pobrania na smartfona w App Store / Google Play, dalej zwaną „Portalem”.

7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Opel pod adresem opel.pl/konkurs-opel oraz na formularzu rejestracyjnym.

8. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 206, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), w przypadku podania wymaganej zgody.

Informacje na temat przysługujących uprawnień oraz naszych danych kontaktowych, a także informacje w jaki sposób oraz na jakich zasadach dane będą przetwarzane zostały wskazane w Klauzuli informacyjnej na temat przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Ponadto Uczestnik zainteresowany ofertą firmy Opel będzie mógł podczas rejestracji na Portalu wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

         

10.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

II.  UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca tytuł własności do samochodu marki Opel lub będąca leasingobiorcą samochodu marki Opel.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy Portalu posiadający aktywne konto na Portalu. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej z Organizatorem, Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 206, oraz podmioty współpracujące przy realizacji tej akcji marketingowej.

4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem Konkursu.

5. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie wypełnią formularz rejestracyjny po zalogowaniu lub rejestracji konta na Portalu tym samym biorąc udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.

6. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną wyłączeni z udziału w Konkursie.

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

 

a)    Odwiedzić wybrany przez siebie Autoryzowany Serwis marki Opel („ASO”) i wykonać jedną z usług serwisowych wraz z zakupem części o łącznej wartości min. 250 zł brutto (wyłączenie stanowią usługi blacharskie oraz naprawy powypadkowe).

b)    Dowód zakupu usługi serwisowej oraz części może zostać zgłoszony do udziału w konkursie tylko raz.

c)    Zalogować się / zarejestrować się na Portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i uzupełnienie wszystkich wymaganych danych oznaczonych gwiazdką (dane obowiązkowe). Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy aktywować konto na Portalu. Aktywacja konta odbywa się poprzez kliknięcie linku aktywującego w wiadomości e-mail, którą Uczestnik otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Rejestracji na Portalu można dokonać również w wybranym ASO.

d)    W dniach od 29.03.2021 roku od godz. 00.01 do 31.05.2021 roku do godz. 00.00 włącznie można zgłosić swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie konkursowego formularza dostępnego wyłącznie po zalogowaniu na Portalu podając: imię i nazwisko, e-mail, nr dowodu zakupu, data zakupu usługi oraz części w ASO o minimalnej wartości 250 zł brutto wykonanej w trakcie trwania Konkursu w dniach 29.03-31.05.2021, nazwa ASO, w którym wykonano usługę oraz odpowiedź („Odpowiedź”) na pytanie konkursowe:

„Jak wyobrażasz sobie najpiękniejszą i najatrakcyjniejszą podróż Twoim Oplem?”

Odpowiedź na pytanie konkursowe nie powinna przekroczyć 250 znaków.

2. Zgodnie z klauzulą zawartą w formularzu rejestracyjnym Portalu, należy wypełnić i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska przez Organizatora w publikacjach dotyczących Konkursu.

3. Fakt uznania zgłoszenia za ważne i uprawniające do uczestnictwa w Konkursie musi być potwierdzony przez moderatora aplikacji konkursowej tj. potwierdzenie pomyślnie wykonanej rejestracji na formularzu konkursowym przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik poprawnie wysyłając formularz konkursowy otrzyma zwrotnie e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zgłoszenia konkursowego.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE I NAGRODY

1. O nagrodę w Konkursie mogą ubiegać się tylko Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowo zgłoszenia do Konkursu poprzez formularz na Portalu oraz spełnią wszystkie dodatkowe wymagania zawarte w Regulaminie.

Komisja konkursowa wyłoni 10 zwycięzców, którzy udzielili najciekawszej odpowiedzieli na pytanie konkursowe i spełnili wszystkie pozostałe warunki udziału w Konkursie, opisane w niniejszym Regulaminie („Zwycięzcy”).

2. Komisja konkursowa jest powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny. W skład Komisji będzie wchodzić 3 przedstawicieli Organizatora („Komisja”).

3. W Konkursie przewidziano 10 (dziesięć) identycznych Nagród, po jednej Nagrodzie (rzeczowej i pieniężnej) dla każdego z 10 Laureatów wyłonionych przez Komisję w postaci: nagroda rzeczowa: DRV-A601W + KCA-R200 - Rejestrator jazdy Kenwood z GPS i WDR w zestawie z kamerą tylną o łącznej wartości 1 500,00 (tysiąc pięćset złotych) brutto oraz dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości 167,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych) - łączna wartość Nagrody dla każdego z dziesięciu Laureatów stanowi kwotę 1 667,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) brutto („Nagroda”).

4. Dodatkowe Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie będą wypłacone Zwycięzcom Konkursu, lecz zostaną pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 200), z tytułu łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranej w Konkursie przez Zwycięzcę. Zlecający jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.

5. Wyniki Konkursu będą przesłane do Zwycięzców najpóźniej do 5 dnia od dnia zakończenia. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

6.  Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

7. Organizator wydając Nagrody działa za pośrednictwem Dealera marki Opel.

Odbiór osobisty nagrody możliwy będzie w wybranym przez laureata ASO na terenie całego kraju. Lista ASO dostępna jest na https://www.opel.pl/tools/opel-szukanie-dealera.html. Zwycięzca po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o zwycięstwie, zobowiązany jest wysłać zwrotnie deklarację o wyborze punktu ASO, jako miejsca odbioru Nagrody. Przedstawiciel wybranego ASO, skontaktuje się drogą elektroniczna ze Zwycięzcą celem umówienia terminu odbioru Nagrody.

8. Nagrody w Konkursie muszą zostać odebrane przez Zwycięzców do 31.07.2021 r.

9. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie zostaną zwrócone Organizatorowi.

10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

11. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzców o wygraniu Nagrody z powodu błędnie podanego adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem muszą być sporządzone na piśmie i przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji na adres Organizatora (02-219 Warszawa, aleja Krakowska 206), jednak w każdym przypadku nie później niż do dnia 31.12.2021 r. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane. 


2. Każda reklamacja powinna wskazywać szczegółowy powód/powody reklamacji oraz zawierać:

a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację, pod którym Uczestnik oczekuje odpowiedzi na reklamację;
c) dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się  

z przedstawicieli Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

5. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nie uznania reklamacji jest ostateczna i zamyka postępowanie reklamacyjne. Uczestnik, którego roszczenia nie zostały uwzględnione może dochodzić ich na zasadach ogólnych, przed sądem. 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik Konkursu, przesyłając Odpowiedź oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania jej w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Odpowiedzi, Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania jej w sieci Internet.

Organizator ma prawo zdyskwalifikować Odpowiedzi, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2. Organizator dopuszcza zmiany zasad Regulaminu Konkursu podczas jego trwania.

3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

4. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie, oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

5. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że Portal będzie wolny od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.Warszawa dn. 29.03.2021

 - Organizator – Opel Poland Sp z o.o