REGULAMIN KONKURSU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs z wakacyjnym uśmiechem”, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aleja Krakowska 206, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019125 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator oraz Agencja Spext – Usługi Marketingowe z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 275T/4; działająca w imieniu i na rzecz Organizatora.

3. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

4. Celem Konkursu jest promocja produktów i usług marki Opel oraz nagrodzenie 5 osób spośród wszystkich Uczestników Konkursu, spełniających wymagania Konkursu.

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 21.06.2021 roku o godz. 00:01 i trwa do 03.09.2021 roku do godz. 00:00. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, tj. na portalu myOpel https://my.opel.pl/ oraz w aplikacji mobilnej myOpel dostępnej do pobrania na smartfona w App Store / Google Play, dalej zwaną „Portalem”.

7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Opel pod adresem http://www.konkurs-opel.pl oraz na formularzu rejestracyjnym.

8. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 206, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), w przypadku podania wymaganej zgody.

Informacje na temat przysługujących uprawnień oraz naszych danych kontaktowych, a także informacje w jaki sposób oraz na jakich zasadach dane będą przetwarzane zostały wskazane w Klauzuli informacyjnej na temat przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Ponadto Uczestnik zainteresowany ofertą firmy Opel będzie mógł podczas rejestracji na Portalu wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

         

10.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

II.  UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca tytuł własności do samochodu marki Opel lub będąca leasingobiorcą samochodu marki Opel.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy Portalu posiadający aktywne konto na Portalu. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej z Organizatorem, Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Krakowskiej 206, oraz podmioty współpracujące przy realizacji tej akcji marketingowej.

4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem Konkursu.

5. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie wypełnią formularz rejestracyjny po zalogowaniu lub rejestracji konta na Portalu tym samym biorąc udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.

6. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną wyłączeni z udziału w Konkursie.

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:

 

a)    Odwiedzić wybrany przez siebie Autoryzowany Serwis marki Opel („ASO”) i wykonać jedną z usług serwisowych wraz z zakupem części o łącznej wartości min. 400 zł brutto (wyłączenie stanowią usługi blacharskie oraz naprawy powypadkowe).

b)    Dowód zakupu usługi serwisowej oraz części może zostać zgłoszony do udziału w konkursie tylko raz.

c)     Zalogować się / zarejestrować się na Portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i uzupełnienie wszystkich wymaganych danych oznaczonych gwiazdką (dane obowiązkowe). Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy aktywować konto na Portalu. Aktywacja konta odbywa się poprzez kliknięcie linku aktywującego w wiadomości e-mail, którą Uczestnik otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Rejestracji na Portalu można dokonać również w wybranym ASO.

d)    W dniach od 21.06.2021 roku od godz. 00.01 do 03.09.2021 roku do godz. 00.00 włącznie można zgłosić swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie konkursowego formularza dostępnego wyłącznie po zalogowaniu na Portalu podając: imię i nazwisko, e-mail, nr dowodu zakupu, data zakupu usługi oraz części w ASO o minimalnej wartości 400 zł brutto wykonanej w trakcie trwania Konkursu w dniach 21.06-03.09.2021, nazwa ASO, w którym wykonano usługę.

e)    Wysłać poprzez formularz rejestracyjny zdjęcie konkursowe w formie elektronicznej zapisane w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 16MB :

„Zabawne zdjęcie z wakacyjnym ze swoim Oplem” (dalej: „Zdjęcie”)

Przesłane przez formularz rejestracyjny Zdjęcie musi przedstawiać samochód marki Opel z wakacyjnej podróży, gdzie widoczny będzie uśmiech – nie jest wymagane przedstawienie osób z uśmiechami.

Uczestnik, przesyłając Zdjęcie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zdjęcia.

W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zdjęcia, Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zdjęcia. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zdjęcia.

W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie (w tym w mediach i internecie) i rozpowszechnianie w dowolnej formie przez Organizatora Zdjęcia w okresie trwania i po zakończeniu Programu.

Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia przy ocenianiu Zdjęć, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora,  prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

2. Zgodnie z klauzulą zawartą w formularzu rejestracyjnym Portalu, należy wypełnić i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska przez Organizatora w publikacjach dotyczących Konkursu.

3. Fakt uznania zgłoszenia za ważne i uprawniające do uczestnictwa w Konkursie musi być potwierdzony przez moderatora aplikacji konkursowej tj. potwierdzenie pomyślnie wykonanej rejestracji na formularzu konkursowym przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik poprawnie wysyłając formularz konkursowy otrzyma zwrotnie e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zgłoszenia konkursowego.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE I NAGRODY

1. O nagrodę w Konkursie mogą ubiegać się tylko Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia do Konkursu poprzez formularz na Portalu oraz spełnią wszystkie dodatkowe wymagania zawarte w Regulaminie.

Komisja konkursowa wyłoni 5 zwycięzców, którzy wykonali najciekawszej zdjęcie konkursowe i spełnili wszystkie pozostałe warunki udziału w Konkursie, opisane w niniejszym Regulaminie („Zwycięzcy”).

2. Komisja konkursowa jest powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny. W skład Komisji będzie wchodzić 3 przedstawicieli Organizatora („Komisja”).

3. W Konkursie przewidziano 5 (pięć) Nagród w postaci Vouchera o wartości 1 000,00 (tysiąc złotych) brutto do wykorzystania na oryginalne akcesoria Opel.

4. Nagrody zwycięzca może wybrać z listy akcesoriów promowanych w katalogu Letnim promocji Serwisowych Opel. Katalog dostępny jest na stronie internetowej: https://www.opel.pl/twoj-opel/promocje-serwisowe/promocja-sezonowa/serwis.html  

5. Wyniki Konkursu będą przesłane do Zwycięzców najpóźniej w ciągu 5 dnia od dni zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

6.  Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

7. Organizator realizując Nagrody działa za pośrednictwem Dealera marki Opel.

Realizacja osobista nagrody możliwa będzie w wybranym przez laureata ASO na terenie całego kraju. Lista ASO dostępna jest na https://www.opel.pl/tools/opel-szukanie-dealera.html. Zwycięzca po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o zwycięstwie, zobowiązany jest wysłać zwrotnie deklarację o wyborze punktu ASO, jako miejsca realizacji Nagrody. Przedstawiciel wybranego ASO, skontaktuje się drogą elektroniczna ze Zwycięzcą celem umówienia terminu realizacji Nagrody.

8. Nagrody w postaci Vouchera w Konkursie muszą zostać zrealizowana przez Zwycięzców do 30.10.2021 r.

9. Nagrody w postaci Vouchera niezrealizowane we wskazanym terminie przepadają.

10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

11. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzców o wygraniu Nagrody z powodu błędnie podanego adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

V. ZDJĘCIE KONKURSOWE

1.     Zgodnie z założeniami konkursowymi stanowić powinna: autorską fotografię wykonaną przez Uczestnika stanowiącą fotorelację z wakacji, gdzie widoczny będzie pojazd należący do Uczestnika (marki Opel) oraz „zabawna sytuacja wywołująca uśmiech” – niekoniecznie ten na widoczny twarzy Uczestnika. Najciekawsza i tym samym najbardziej zabawna fotografia ma szansę na zwycięstwo w Konkursie.

2.     Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

3.     Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź  elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane

4.     W przypadku, gdy Zdjęcie Konkursowe (fotografia) przedstawiać będzie wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną identyfikację danej osoby ( w szczególności Uczestnika) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Zdjęciu dla celów Konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu i jest zobowiązany przed nadesłaniem Zdjęcia Konkursowego do Konkursu, uzyskać stosowne zgody od osób przedstawionych w Zdjęciu Konkursowym na rozpowszechnianie wizerunku, przedstawionego w Zdjęciu Konkursowym nadesłanym na Konkurs dla celów niniejszego Konkursu.

5.     Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do uczestnictwa w Konkursie Zdjęć  Konkursowych zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez zezwolenia, zawierających wulgaryzmy. Zdjęcia Konkursowe naruszające postanowienia zdania poprzedzającego zostaną wykluczone z Konkursu.

6.     Zgłoszone do Konkursu Zdjęcie Konkursowe winno być samodzielną pracą nadsyłającego Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach.

7.     Zgłoszenie Zdjęcia Konkursowego przez Uczestnika Konkursu na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi licencji na korzystanie z przedmiotowego Zdjęcia Konkursowego przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o Konkursie na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Stronie konkursowej, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet, na Stronie konkursowej oraz na profilu Organizatora w serwisach społecznościowych facebook.com i Instagram. Organizator jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie Zdjęć Konkursowych w myśl postanowień zdania poprzedzającego. Organizator może w ramach powyższej licencji upoważnić Agencję Spext do korzystania ze Zdjęcia Konkursowego w zakresie uzyskanej licencji (sublicencja).

8.     Organizator jest uprawniony do wykluczania Zdjęć Konkursowych z uczestnictwa w Konkursie w przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszone do Konkursu Zdjęcie Konkursowe narusza bądź sugeruje naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich lub poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanego Zdjęcia Konkursowego nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotowe Zdjęcie Konkursowe  do Konkursu, a także w przypadku, gdy  dane Zdjęcie Konkursowe zostało zgłoszone do Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierać będzie znaki towarowe lub inne treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, w szczególności produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe i firmowe (za wyjątkiem Organizatora), loga przedsiębiorstw lub organizacji, symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z igrzyskami olimpijskimi lub treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje, w szczególności w przypadkach opisanych w ust. 3 i ust. 4 powyżej.

9.     Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Zdjęcia Konkursowego z udziału w Konkursie w przypadku zgłoszenia pod jego adresem roszczeń osób trzecich z przyczyn jak wyżej.

10. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator jako przykazujący Nagrody zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia Zwycięzców, pod warunkiem wydania Nagrody -  praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie i nagrodzonych Zdjęć Konkursowych, bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do Zdjęcia Konkursowego na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Zdjęcia Konkursowego oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

11. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku ze Zdjęciem Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Zdjęcia Konkursowego do Konkursu.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem muszą być sporządzone na piśmie i przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji na adres Organizatora (02-219 Warszawa, aleja Krakowska 206), jednak w każdym przypadku nie później niż do dnia 31.12.2021 r. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane. 


2. Każda reklamacja powinna wskazywać szczegółowy powód/powody reklamacji oraz zawierać:

a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację, pod którym Uczestnik oczekuje odpowiedzi na reklamację;
c) dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się  

z przedstawicieli Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

5. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nie uznania reklamacji jest ostateczna i zamyka postępowanie reklamacyjne. Uczestnik, którego roszczenia nie zostały uwzględnione może dochodzić ich na zasadach ogólnych, przed sądem. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu. O wykluczeniu Uczestnik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2. Organizator dopuszcza zmiany zasad Regulaminu Konkursu podczas jego trwania.

3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

4. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie, oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

5. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że Portal będzie wolny od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.Warszawa dn. 21.06.2021

 - Organizator – Opel Poland Sp z o.o