Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych


Państwa dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) będą przetwarzane przez Opel Poland Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206, działającą w charakterze administratora danych („Administrator”). 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, którą niniejszym Państwo wyrazili zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Udostępniamy Państwa dane osobowe we wskazanych poniżej celach następującym odbiorcom:

Zbieranie Pani/Pana danych osobowych: Imię, nazwisko, adres e-mail w celu realizacji Konkursu.

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

Platforma internetowa Landingi Sp. z o.o., z siedzibą ul. Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice.

 

Wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych: Imię, nazwisko, adres e-mail w celu realizacji Konkursu.

1)     Kontakt na wskazany adres e-mail w celu:

·        powiadomienie o poprawnym zgłoszeniu/ wypełnieniu formularza konkursowego.

·        Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

Agencja SPEXT – Usługi Marketingowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 275T/4;

2)     W przypadku zwycięstwa:

·        publikacja w intranecie    (strona internetowa dealera, profil w Social Mediach – Facebook wybranego dealera, Portal MyOpel)

danych osobowych: imienia, nazwiska na liście  laureatów konkursu.

·        zdjęć wykonanych podczas odbioru nagrody za udział w konkursie w wybranym przez Państwa ASO .

 

 Wybrany przez uczestnika Autoryzowany Dealer marki Opel.

 

3)     Dane laureatów Konkursu: imię nazwisko, adres zamieszkania, pesel - będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło wydanie nagród, w celu udokumentowania wyników Konkursu i  rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda);

Opel Poland Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 206.

Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat.

Dane Laureata będą przechowywane przez okres 6 lat.


W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do informacji na temat sposobu ich przetwarzania, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody to wówczas mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem. Udzielnie zgody jest dobrowolne.

Należy pamiętać, że przysługujące Państwu prawa wymienione powyżej są ograniczone określonymi wymogami prawnymi i mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami za pomocą privacyrights-opel@mpsa.com.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/.

Nasze dane kontaktowe

Opel Poland sp. z o.o., Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa, tel. 22 209 17 00,adres e-mail: : privacyrights-opel@mpsa.com.