Opel Drive Plan

W reklamie i na stronie Opel Drive Plan komunikujecie „pakiet serwisowy na 3 lata”. Z tego rozumiem, że bez względu na wybór okresu umowy, mam wliczoną 36-miesięczną obsługę przez serwis, nawet przy umowie 2 i 4-letniej? »

Nie. Program Opel Drive Plan obejmuje pakiet serwisowy, którego okres obowiązywania jest równy z okresem trwania umowy leasingowej.

Wasza oferta jest przeznaczona dla firm. Czy przez firmę należy rozumieć spółki handlowe czy również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą? »

Przez „firmę” należy tu rozumieć spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak długo będę czekać na samochód finansowany przez Opel Drive Plan? Czy jest on zamawiany do produkcji czy jest dostępny od ręki? »

Oferta Opel Drive Plan dotyczy zarówno samochodów zamawianych do produkcji jak i dostępnych od ręki u Dealera.

Czy wybór różnych okresów umowy przekłada się na zmianę oceny mojej zdolności finansowej? »

Wybór różnych okresów umowy (i innych parametrów oferty) nie przekłada się wprost na ocenę zdolności finansowej. Wpływa jednak na wysokości raty. Może zatem zdarzyć się sytuacja, w której Klient nie ma zdolności finansowej na ratę 1000 zł netto miesięcznie, ale na 800 zł netto miesięcznie już ma. Wydłużając okres trwania umowy Opel Drive Plan lub zwiększając opłatę wstępną obniżamy ratę.

Czy fakt promowania przez Was jako parametrów standardowych umowy 36-miesięcznej z limitem przebiegu 60 000 km oznacza, że jest to wariant szczególnie korzystny kosztowo dla mnie? Czy dla odmiany, np. wybór umowy 4-letniej z bardzo wysokim limitem przebiegu niesie za sobą dodatkową marżę leasingodawcy? »

Promowane parametry umowy Opel Drive Plan na 36 miesięcy z limitem przebiegu 60 000 km są tylko przykładem. Klient wybiera najbardziej optymalny dla siebie okres umowy i limit kilometrów, bo elastyczna koncepcja programu umożliwia nam dopasowanie oferty do potrzeb Klienta. Zmiana podstawowych parametrów oferty (wysokości opłaty wstępnej, okresu trwania umowy, całkowitego limitu kilometrów) nie oznacza dodatkowej marży leasingodawcy.

Czy wybór opcji 0% opłaty wstępnej wiąże się pośrednio z dodatkowymi opłatami za zwiększone ryzyko leasingodawcy? »

Nie, wybór opłaty wstępnej na poziomie 0% nie wiąże się z dodatkowymi opłatami za zwiększone ryzyko leasingodawcy.

Czy ewentualny wykup samochodu po zakończeniu umowy Opel Drive Plan mogę sfinansować innym programem finansowania dostępnym w salonie Opla? »

Tak. Klient po okresie trwania umowy może skorzystać z programu kredytu lub leasingu na samochody używane oferowanego we wszystkich salonach marki Opel.

Jeśli nie wykluczam odkupu samochodu, to czy w leasingu Opel Drive Plan suma opłat nie będzie istotnie wyższa niż w programie tradycyjnym? »

Nie. Suma opłat leasingowych w programie Opel Drive Plan jest zbliżona do sumy opłat tradycyjnego programu leasingowego, czyli programu Opel Leasing. Należy jednak pamiętać, że rata w programie Opel Drive Plan składa się nie tylko z części finansowej, ale również serwisowej, obejmującej wszystkie usługi dodatkowe wybrane przez Klienta.

Dlaczego bazą wyliczenia opłaty wstępnej w programie Opel Drive Plan jest cena katalogowa modelu, a nie realna cena transakcyjna w programie Opel Drive Plan? »

Podczas prac nad programem Opel Drive Plan staraliśmy się stworzyć ofertę jak najbardziej przejrzystą, umożliwiającą Klientowi samodzielne skalkulowanie wysokości opłaty wstępnej, jako wartości procentowej od ceny katalogowej samochodu powiększonej o wybrane opcje dodatkowe. Opel Drive Plan to program niezwykle elastyczny, więc Klient może łatwo sam ustalić wysokość kwoty, jaką chce przeznaczyć na opłatę wstępną. Opłata wstępna może zostać dobrana do potrzeb Klienta i może wynosić od 0% do nawet 45% ceny katalogowej samochodu z opcjami dodatkowymi.

Jakie są konkretnie korzyści finansowe i podatkowe przemawiające za wyborem Opel Drive Plan w miejsce leasingu tradycyjnego z wykupem auta? »

Zarówno Opel Drive Plan jak i Opel Leasing to dla przedsiębiorców leasing operacyjny, z tymi samymi korzyściami podatkowymi w trakcie trwania umowy. Można zaliczyć raty w koszty uzyskania przychodu oraz odliczyć część lub całość VAT-u od rat leasingu. W przypadku Opel Drive Plan wartość odkupu jest z góry ustaloną, rynkową ceną pojazdu po zakończeniu umowy, co oznacza, że w części finansowej raty płacimy tylko za rzeczywiste zużycie pojazdu. Wykup pojazdu jest jedynie opcją. Trzeba pamiętać, że przy odsprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, należy zapłacić podatek dochodowy od różnicy pomiędzy wartością sprzedaży a wykupu. Do takiej transakcji należy też doliczyć VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poza tym, warto rozważyć czy środki własne zaoszczędzone na niższej racie Opel Drive Plan nie mogą być zainwestowane efektywniej w innego typu projekt.

Czy w jakiś okolicznościach szczególnych, wartość wykupu auta zapisana w umowie może zostać zweryfikowana np. pod kątem bieżącej sytuacji na rynku? »

Wartość wykupu auta jest stała i nie zależy od bieżącej sytuacji na rynku. Może ona zostać zweryfikowana jedynie w przypadku zmiany limitu przebiegu lub okresu trwania umowy - wówczas jej wartość zostanie dostosowana do nowych parametrów umowy.

Jako najważniejsze atuty programu wymieniacie m. in. uproszczone formalności przy decyzji leasingowej, niską opłatę wstępną, możliwość odliczeń podatkowych, pakiet serwisowy, samochód zastępczy, Assistance, ubezpieczenie rozłożone w racie. Z praktyki wiem, że to wszystko jest dostępne również przy umowach leasingu tradycyjnego. Na czym polega więc przewaga Opel Drive Plan? »

Opel Drive Plan to nowe podejście do finansowania pojazdu, polegające na tym, że Klient płaci niską, stabilną ratę miesięczną tylko za użytkowanie. Kompleksowa obsługa serwisowa auta w autoryzowanych serwisach Opla i usługa Assistance zawarte w racie są tak opracowane, aby nie obarczać Klienta dodatkowymi, niespodziewanymi kosztami podczas eksploatacji pojazdu. Ryzyko związane z przekroczeniem kosztów serwisowych czy sprzedażą zwróconego auta ponosi leasingodawca. To jest praktyczna przewaga programu Opel Drive Plan.

W reklamie chwalicie się usługą Assistance 24h. Taki pakiet, z dedykowanym numerem telefonu do kontaktu, mam odkąd pamiętam przy każdym leasingu tradycyjnym aut firmowych. W czym ta oferta jest lepsza od dotychczasowych rozwiązań? »

Oferta Assistance 24h oferowana w programie Opel Drive Plan to jest kompletny pakiet świadczeń producenta Opel Assistance obowiązujący w całej Europie, obejmujący także awarie mechaniczne pojazdu w ciągu całego okresu umowy, a nie tylko w okresie gwarancji sprzedawcy. Pojazd zastępczy oferowany jest na pełen okres naprawy blacharsko-lakierniczej, co przy tradycyjnym leasingu zwykle nie jest zapewniane.

Dlaczego miałbym zdecydować się na ubezpieczenie wieloletnie zamiast ubezpieczenia rocznego? »

Oto kilka korzyści wynikających z wyboru wieloletniego ubezpieczenia w racie:

  • gwarancja stałej stawki w całym okresie ubezpieczenia – brak ryzyka wzrostu ceny polisy związanego np. z sytuacją rynkową czy historią ubezpieczenia
  • rozłożenie płatności na raty
  • szkody zaistniałe w trakcie trwania umowy nie mają wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej
  • możliwość wliczenia kosztów ubezpieczenia w raty leasingowe, a tym samym w koszty uzyskania przychodu
  • zakres ubezpieczenia i opcje dodatkowe są identyczne jak dla ubezpieczenia rocznego

Czy w trakcie umowy jest możliwość zrezygnowania z opcji ubezpieczenia i/lub kompletu opon wliczonych w ratę miesięczną? »

Nie. Jeśli podpisana umowa Opel Drive Plan uwzględnia ubezpieczenie wieloletnie i/lub komplet opon zimowych, w okresie jej obowiązywania nie ma możliwości zrezygnowania z tych usług.

Czy w trakcie trwania umowy mogę zmienić – zwiększyć lub zmniejszyć – okres umowy, na przykład z 2- na 4-letni lub odwrotnie? »

Tak. W tym celu należy skontaktować się z leasingodawcą, który przeliczy ofertę. Taka decyzja skutkuje odpowiednią zmianą wysokości raty leasingowej.

Co się stanie jeśli w trakcie umowy stracę możliwość regulowania zobowiązań i oddam auto? Jakich konsekwencji mogę się spodziewać? »

Konsekwencje takiej decyzji szczegółowo opisują warunki umowy leasingowej i warunki umowy serwisowej. W skrócie: wpłacone opłaty leasingowe nie podlegają zwrotowi, a zaległe zafakturowane opłaty i odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy leasingowej należy uregulować. Z tytułu rozwiązania umowy serwisowej Klient jest również zobowiązany zapłacić karę umowną.

Czy stroną umowy Opel Drive Plan pozostaje wyłącznie leasingodawca, czy jest nią również Dealer? »

Stroną umowy Opel Drive Plan jest wyłącznie leasingodawca, GETIN Fleet S.A., będący właścicielem pojazdu.

Jeśli przekroczę całkowity limit kilometrów zadeklarowany w umowie, jakie dodatkowe koszty poniosę? Czy mogę to zgłosić w trakcie kontraktu, celem odpowiednich zmian parametrów umowy? »

Przekroczenie limitu kilometrów spowoduje dodatkowe koszty naliczone zgodnie z tabelą opłat dołączoną do umowy. W przypadku przekroczenia, w trakcie trwania umowy, o 10% zakładanego limitu kilometrów, leasingodawca ma prawo raz na 12 miesięcy przeszacować miesięczną ratę leasingową odpowiednio do rzeczywistego przebiegu. Klient może także z własnej inicjatywy wystąpić o zmianę przebiegu w umowie.

Jeśli wynajmowany pojazd w momencie zwrotu do Dealera okaże się zużyty ponad miarę, np. nadwozie i wnętrze będą mocno porysowane, czy mam się liczyć z dodatkowymi opłatami? »

Rzeczoznawca ocenia stan zwróconego do Dealera samochodu. W przypadku nadmiernego zużycia pojazdu, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

Czy w przypadku skorzystania z ubezpieczenia wieloletniego i wielokrotnego wykorzystania polisy AC celem napraw blacharskich nadwozia, mogę mieć pewność zachowania stawki ubezpieczenia i braku dodatkowych opłat do umowy? »

Tak. Ubezpieczenie wieloletnie gwarantuje stałą stawkę w całym okresie ubezpieczenia, czyli w całym okresie trwania umowy Opel Drive Plan. Cena polisy nie wzrośnie ani w związku z sytuacją rynkową (ew. podwyżki ubezpieczycieli) ani w związku ze szkodami komunikacyjnymi. Miesięczna kwota opłaty ubezpieczeniowej może ulec zmianie tylko w przypadku wprowadzenia nowych opłat i podatków urzędowych w trakcie trwania umowy, które mogą mieć istotny wpływ na warunki i koszt ubezpieczenia.

Jeżeli podczas trwania umowy, w skutek wypadku samochód zostanie zakwalifikowany do kasacji, to z jakimi konsekwencjami finansowymi trzeba się liczyć? »

W przypadku utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia samochodu (zakwalifikowanego przez ubezpieczyciela jako szkoda całkowita) z przyczyn niezależnych od leasingodawcy, umowa leasingu i umowa serwisowa wygasają, a Klient jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty leasingodawcy odszkodowania z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy leasingu, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą opłat oraz ewentualnej różnicy pomiędzy wartością księgową pojazdu a kwotą uzyskanego od towarzystwa ubezpieczającego odszkodowania (włącznie ze sprzedażą pozostałości). Przy podpisywaniu umowy istnieje możliwość rozszerzenia polisy ubezpieczeniowej o ubezpieczenie utraty wartości pojazdu GAP, pokrywające różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. W przypadku szkody całkowitej oznacza to wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy AC lub OC sprawcy oraz ubezpieczenia GAP, co w praktyce pozwala na zakup samochodu podobnej wartości jak utracony pojazd.

W racie wliczona jest pełna obsługa serwisowa, czyli przeglądy i wszelkie naprawy. Jednak zużycie komponentów eksploatacyjnych zależy od sposobu i miejsca użytkowania pojazdu. Ja poruszam się na co dzień dynamicznie w terenie górzystym, gdzie tarcze i klocki hamulcowe są bardzo obciążone. Czy w takim wypadku, kiedy konieczna będzie częstsza zmiana części, Wasze zapewnienie, że „koszty eksploatacji nie wzrosną” jest wciąż obowiązujące? Czy taką sytuację przewidzieliście w umowie? »

Zgodnie z zapisami w umowie, leasingodawca jest zobowiązany do pokrywania kosztów wymiany części i napraw użytkowanych pojazdów bez względu na częstotliwość występowania, pod warunkiem że wymieniane lub naprawiane elementy nie wykazują uszkodzeń wynikających z niezgodną z zasadami eksploatacją pojazdu.